SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ PZW

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ PZW NA ROK 2022


7 / 14/ 21 / 28.04.2022 CZWARTEK


w godz. 16.00-19.00

ul. Dworcowa 33
64-500 Szamotuły

Otwarcie Sezonu 2022

Otwarcie Sezonu 2022

P1030420

W dniu 3 kwietnia 2022 Zarząd Koła PZW 125 Szamotuły Miasto zorganizował zawody wędkarskie Otwarcie Sezonu 2022 na Zalewie Radzyny.  Trzy  kategorie wiekowe skupiły 41 zawodników.
W kategorii Oldboy  zwyciężył Kram Grzegorz wynikiem 1520 pkt. w kategorii Senior zwyciężył Kiełpiński Dariusz  wynikiem 8110 pkt. w kategorii Młodzież zwycięzcą okazał się Kaszkowiak Mikołaj z wynikiem 340pkt. GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

Wyniki

Otwarcie Sezonu 2022 – ogłoszenie

ZARZĄD KOŁA PZW SZAMOTUŁY – MIASTO

SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZAWODY WĘDKARSKIE

,,OTWARCIE SEZONU 2022”

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 03.04.2021r.

- NIEDZIELA NA DUŻYM ZALEWIE RADZYNY.

ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZ. 7.00 PRZY SZKOLE W PRZYBOROWIE. PROSIMY O ZAPISYWANIE SIĘ W SKLEPACH WĘDKARSKICH W SZAMOTUŁACH DO DNIA 01.04.2022.

PROGRAM ZAWODÓW:

7.00 7.10 Otwarcie zawodów i losowanie stanowisk

8.00 – 12.00 Czas trwania zawodów

12.00 – 13.00 Ważenie ryb

13.20 – 13.50 Ogłoszenie wyników wręczenie pucharów i upominków


REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Wędkujemy zgodnie z regulaminem PZW

2. Wędkujemy na jedną wędkę spławikowo-gruntową

3. Wszystkie miejsca objęte są losowaniem

4. Zawody zaliczane do klasyfikacji Wędkarz Roku

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody

6. Trzy kategorie wiekowe: senior, oldboy, młodzież

CZYN SPOŁECZNY – ogłoszenie

ZARZĄD KOŁA PZW SZAMOTUŁY – MIASTO

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

,,CZYN SPOŁECZNY NAD ZALEWEM RADZYNY”

26.03.2022 – SOBOTA.
ZBIÓRKA UCZESTNIKÓW O GODZ. 9.00 PRZY DUŻEJ TAMIE

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WĘDKARSKI – OĆWIEKA 2022

Informacja Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie propozycji przedstawionych na konferencji prasowej przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Koło PZW 125 Szamotuły Miasto zaprasza

8

Koło PZW 125 Szamotuły Miasto zaprasza do biura Koła w Szamotułach na ulicę Dworcową 33 w każdy czwartek w godzinach  16,00-19,00 tutaj załatwisz sprawy dotyczące zakupu zezwolenia na rok 2022, szkolenie i przygotowanie do egzaminu na kartę wędkarską. Nasze Koło wędkarskie liczy 314 wędkarzy, promujemy wędkarstwo jako doskonałą formę wypoczynku integracji, tworzymy sprzyjające warunki do wędkowania, pogłębiamy wiedzę wśród wędkarzy z zakresu etyki wędkarskiej, ochrony środowiska. Sprawujemy opiekę nad jeziorami: Chojeńskie, Głuchowiec, Radziszewskie, Zalewem Radzyny Duże i Małe, rzeka Warta od miejscowości Bąblin do mostu kolejowego w Stobnicy. Tradycją naszą jest rozpoczęcie sezonu wędkarskiego czynem społecznym (sprzątanie linii brzegowych i w/w zbiorników). Organizujemy zawody wędkarskie o tytuł Wędkarza Roku w trzech kategoriach wiekowych : oldboy, senior, młodzież, zawody towarzyskie, zawody dla dzieci i młodzieży.

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2022

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
2022 r.

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 230,00
2 Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
150,00
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
100,00
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
170,00
3 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
140,00
4 Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
40,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 60,00
Składka niepełna
5 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 220,00
Składka uzupełniająca
6 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7 - Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 50,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 20,00 x
2 1 dzień 40,00 65,00
3 3 dni 60,00 90,00
4 7 dni 85,00 140,00

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 470,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 450,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 410,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 370,00

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 70,00 110,00
2 14 dni 190,00 280,00
3 pełen sezon* 610,00 780,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

Uchwała Nr 216/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022
Uchwała Nr 229/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych
Uchwała Nr …../21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu ….. grudnia 2021 r

https://poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/227307/63/skladki_i_oplaty_na_ochrone_i_zagospodarowanie_wod_na_rok_2022

Składka członkowska ogólnozwiązkowa w 2022 roku

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2022 r.

Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 100,00
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
50,00
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,00
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,00
0,00
5. Legitymacja członkowska 5,00

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Uchwała nr 361/IX/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 września 2021 r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.

Uchwała Nr 220/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składki członkowskiej na rok 2022 – wpisowe członka uczestnika

https://poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/225843/63/skladka_czlonkowska_ogolnozwiazkowa_w_2022_roku

Legitymacje członkowskie i zezwolenia na amatorski połow ryb na rok 2022

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu informuje, że z dniem 20 grudnia 2021 r. rozpoczęła się sprzedaż składek członkowskich w Kołach wędkarskich.

Sprzedaż poprzez e-zezwolenia rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r.

Każdy członek PZW Okręgu Poznańskiego, który w 2021 r. miał założoną e-kartotekę otrzyma od skarbnika Koła indywidualna plastikową legitymację członkowską.

Spersonalizowane legitymacje członkowskie zostały przekazane skarbnikom Kół. Wędkarz winien je odebrać od skarbnika Koła w którym w roku 2021 był członkiem. Osoby, które w 2021 r. wnosiły składki przez e-zezwolenia, plastikowe legitymacje członkowskie odbierają w Kole wędkarskim do którego się przypisały.

Legitymacje plastikowe są wydawane bezpłatnie.

Zwracamy uwagę, że plastikowa legitymacja członkowska nie jest zezwoleniem na wędkowanie. Przy wnoszeniu składek członkowskich, skarbnik Koła wydrukuje lub wyśle w formie elektronicznej na wskazany e-mail właściwe zezwolenie na wędkowanie. Zezwoleniem wysłanym na adres e-mail można posługiwać się w formie elektronicznej.

Zezwolenie zabezpieczone jest przed sfałszowaniem kodem QR.

Odbierając zezwolenie od skarbnika Koła należy zapoznać się z wykazem wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu oraz RAPR PZW Okręgu Poznańskiego w siedzibie Koła lub na stronie Internetowej Okręgu www.poznan.pzw.org.pl. U skarbnika Koła przy wnoszeniu składek można dodatkowo pobrać rejestr amatorskiego połowu ryb w formie drukowanej, jeżeli wędkarz nie chce prowadzić rejestru w formie elektronicznej.

Elektroniczny rejestr połowu w pełnym zakresie startuje 1 stycznia 2022 r. Każdy wędkarz otrzymuje wraz z zezwoleniem indywidualny login i hasło do rejestracji połowu ryb.

Wędkarz posługujący się elektronicznym zezwoleniem i elektronicznym rejestrem połowu ryb winien okazać ten dokument w telefonie podczas kontroli. W przypadku awarii telefonu np. wyczerpania się baterii, należy zakończyć wędkowanie, ze względu na brak możliwości okazania zezwolenia (rejestru połowu) służbie kontrolującej co jest to równoznaczne z brakiem przy sobie zezwolenia na wędkowanie.

Sprzedaż składek poprzez e-zezwolenia prowadzona będzie wyłącznie w pakietach zawierających składkę ogólnozwiązkową, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, ekwiwalent za pracę na rzecz Koła w wysokości 20,00 zł oraz wpisowe dla zezwoleń nabywanych po 10 kwietnia. Pobrany ekwiwalent podlega zwrotowi w Kole w roku jego wniesienia, na wniosek wędkarza, po wykonaniu pracy na rzecz Koła w wymiarze 1 h/rok. Poprzez e-zezwolenia nie będą rozprowadzane składki dla członka uczestnika (osoby do lat 16), składki dla osób posiadających I grupę inwalidztwa, składki dla Członków Honorowych PZW oraz składki dla strażników SSR.

https://poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/229971/60/legitymacje_czlonkowskie_i_zezwolenia_na_amatorski_polow_ryb_na_

Losowe zdjęcia
P1020572 dsc_3947_zmien-rozmiary_wm P1030730 20180603_081437 dsc_4464_zmien-rozmiary_wm IF dsc_4745_zmien-rozmiary_wm
Licznik odwiedzin

Online: 0

Dzisiaj: 4

Najczęściej oglądane:

Zdjęcia nadesłane...