Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW PZW

SPRZEDAŻ ZNACZKÓW PZW

czwartek 14-21-28.01.2021

godz. 16.00-19.00

ul. Dworcowa 33
64-500 Szamotuły

Osoby chcące wykupić znaczki w biurze koła proszone są o zachowanie szczególnych zasad ostrożności.

Do biura może wejść tylko jedna osoba.

Osoby oczekujące powinny znajdować się w odstępie co najmniej 2 m od siebie aby zachować strefę buforową. 


Bardzo dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość w tak trudnym czasie.
Chrońmy zdrowie Swoje i Innych.

Zarząd Koła


Wędkarz Roku 2020

ERRATA do RAPR PZW Poznań

ERRATA do RAPR PZW Poznań : http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/42/wiadomosci/214524/pliki/errata_rapr_poznan.pdf

Składka członkowska ogólnozwiązkowa w 2021 roku

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2021 r.

Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 100,00
2. Składka członkowska ulgowa
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
50,00
3. Składka członkowska ulgowa
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
25,00
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,00
0,00
5. Legitymacja członkowska 5,00

Uwaga:

1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona  w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji  potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r.

Uchwała Nr 190/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie składki członkowskiej na rok 2021 – wpisowe członka uczestnika

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2021

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 2021 r.

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:

Składka pełna
1 Składka podstawowa pełna 210,00
2 Składka dla:
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW – strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
130,00
3 Składka dla:
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW
110,00
4 Składka dla:
- członka uczestnika (młodzież do lat 16)
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
30,00
Składka niepełna
5 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 200,00
Składka uzupełniająca
6 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
7 - Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:

Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 30,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 15,00 x
2 1 dzień 40,00 65,00
3 3 dni 60,00 90,00
4 7 dni 85,00 140,00

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 470,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 450,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 410,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 370,00

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 60,00 100,00
2 14 dni 170,00 250,00
3 pełen sezon* 550,00 700,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

Uchwała Nr 183/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 15 października 2020 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021

Rejestr amatorskiego połowu ryb PZW Okregu Poznańskiego

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/42/wiadomosci/213256/pliki/rejestr_amatorskiego_polowu_ryb_od_2021.pdf

http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/42/wiadomosci/213256/pliki/roczne_zestawienie_zbiorcze_od_2021.pdf

Zmarł kol. Zenon Hatka

Z żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega

ZENON HATKA

zasłużony działacz Polskiego Związku Wędkarskiego. Przez wiele lat był: członkiem Zarządu Okręgu w Poznaniu, członkiem Zarządu i Skarbnikiem Koła PZW 125 Szamotuły Miasto, Komendantem Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego.
Został odznaczony Złotą Odznaką PZW z Wieńcami za wieloletni wkład  pracy w rozwój Wędkarstwa Polskiego.


Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie we wtorek , dnia 03 listopada 2020r. o godzinie 10.30 w Kaplicy cmentarnej w Chrzypsku Wielkim, po czym nastąpi odprowadzenie drogiego Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Różaniec odmówiony w Kaplicy o godzinie 10.00

Wyjaśnienie do nowych zasad wędkowania

http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/212801/60/wyjasnienie_do_nowych_zasad_wedkowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

dot. stosowanie zrywki, wywózka do 50 m

- Zabrania się połowu ryb metodą na „zrywkę” – tj. wędką z wykorzystaniem dodatkowej linki tzw. „zrywki” której zadaniem jest utrzymanie przynęty (zestawu) w miejscu i zerwanie się po braniu i/lub zacięciu ryby, a która to linka jest mocowana do takich elementów jak drzewa, kamienie, bojki itp.

- Zabrania się wywożenia przynęt i zanęt na odległość większą niż 50 m

- Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten dotyczy również zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt.

Okręg PZW w Poznaniu wyjaśnia, że w/w ograniczenia zostały wprowadzone na wniosek Walnych Zgromadzeń Kół wędkarskich, Zebrań Rejonów PZW i strażników Społecznej Straży Rybackiej. Przepisy te objęte były konsultacją na Rejonach i podczas obrad Komisji Ochrony i Zagospodarowania Wód.

Przesłanki do wprowadzenia w/w ograniczeń:
1. Przegradzanie zrywkami koryta rzeki Warty i sprowadzanie niebezpieczeństwa w ruchu wodnym.
2. Grodzenie rzeki Warty wzdłuż jej biegu po 100 m w górę i w dół rzeki wyłączając z wędkowania kilkanaście ostróg.
3. Przegradzanie linkami całych jezior i sprowadzanie niebezpieczeństwa na inne osoby korzystające z jeziora.
4. Wypadki o zmroku kiedy płynący łodzią wpływają w linki wywiezionych zestawów.
5. Wplątywanie się linek w silniki łodzi.
6. Liczne konflikty pomiędzy wędkarzami na brzegu a wędkującymi z łodzi w tym awantury i bójki związane z uzurpowaniem sobie prawa do jeziora i zabranianie innym pływania po jeziorze.
7. Wywożenie zestawów na przeciwległy brzeg jeziora i zabranianie innym wędkującym przepływania w okolicach położenia zestawów i na odcinku od stanowiska do zestawu końcowego.
8. Głośne imprezy i libacje alkoholowe nad wodą na które pozwalały sobie osoby wywożące zastaw na przeciwległy brzeg akwenu.
9. Roszczeniowe podejście wędkarzy do akwenów i prawa do wędkowania bez poszanowania innych członków PZW.
10. Uzurpowanie sobie prawa do wędkowania i do łowiska ograniczając tym samym prawo do wędkowania innym osobom.
11. Grupa wędkarzy na jednym stanowisku potrafiła ograniczyć wędkowanie na połowie akwenu poprzez wywiezienie kilkunastu zestawów po całym akwenie.
12. Pozostawianie resztek linek po zrywkach nad wodą.
13. Pozostawianie na jeziorach bojek wykonanych z butelek PET.
14. Utrudnianie kontroli zestawu ze względu na niechęć do jego wyciągnięcia z wody podczas kontroli.
15. Stosowanie na zrywkach ryb pochodzących z zakupów a tym samym wprowadzanie ryb nie pochodzących z danej wody.
16. Przepisy rozporządzenia stanowią, że wędka składa się z wędziska i linki zakończonej haczykiem. W myśl tej definicji zestaw na zrywkę nie spełnia wymogów rozporządzenia ponieważ, zestaw końcowy jest przymocowany do bojki, kamienia lub innego elementu stałego.
17. Brak możliwości rozstrzygania konfliktów pomiędzy wędkującymi z łodzi a z brzegu w przypadku sporów o miejsce wędkowania.
18. Wywózkę na odległość 50 m określono ze względu na fakt, że wędkarz łowiący z łodzi ma obowiązek zachować odległość 50 m od łowiącego z brzegu. Celem tego zapisu jest ograniczenie możliwości występowania konfliktów i danie możliwości ich rozwiązywania.
19. Okręg PZW w Poznaniu gospodaruje na niewielkich akwenach, o dużej presji wędkarskiej, gdzie stosowanie wywózek ogranicza dostęp do wędkowania innym członkom PZW.
20. Jeziora na których ograniczone jest stosowanie wędkowania z łodzi są zazwyczaj niewielkimi akwenami, a tym samym wywózka zestawów na małych zbiornikach powoduje ich całkowite przegradzanie.

Przepisy te stanowią punkt wyjściowy aby ustandaryzować i pogodzić różne grupy wędkarzy i aby wprowadzić porządek na jeziorach. Jest to kompromis dla wędkarzy stosujących m.in. metody gruntowe, spinningowe i spławikowe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/212801/60/wyjasnienie_do_nowych_zasad_wedkowania

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu Poznańskiego od 01.01.2021

“Wędkuję bezpiecznie – wędkuję z rodzicami”

“Wędkuję bezpiecznie – wędkuję z rodzicami”

dav

Czas wakacji dobiegł końca już miesiąc temu, jednak wrzesień to nie tylko pierwszy miesiąc szkolnej nauki ale także czas zmagań wędkarskich, o tyle trudny, że trzeba było pogodzić razem odrabianie lekcji i zadań domowych z wyjazdami na ryby. To właśnie ten miesiąc był też ostatnim miesiącem konkursowej walki  Naszych dzieci i młodzieży w programie „Wędkuje bezpiecznie –wędkuje z rodzicami”. Przez ostatnie miesiące, czyli od czerwca do września trwała zacięta rywalizacja na prace konkursowe, które cyklicznie były nadsyłane do komisji sędziowskiej.  Każdy chciał wypaść jak najlepiej, a komisja sędziowska miała „pełne ręce roboty”. Pragniemy wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie pogratulować wspaniałych ryb, udanych połowów; a rodzicom i opiekunom podziękować za to, że znaleźli czas na wspólne wyjazdy wędkarskie. Na szczególne słowa uznania zasługują najbardziej aktywni konkursowi młodzi wędkarze naszego koła, czyli Wojciech Kowalski i Jakub Jaworski.

Komisja Sędziowska

Losowe zdjęcia
dsc_1365_zmien-nazwe dsc_7366_zmien-rozmiary img_9027 IF 2017-02-12_7002 20180408_120011 IF
Licznik odwiedzin

Online: 3

Dzisiaj: 57

Najczęściej oglądane:

ZAKOŃCZENIE LATA 2012